De kerkenraad bestaat bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. De raad vertegenwoordigt de gemeente maar heeft tegelijkertijd van Godswege het opzicht over leer en leven van de gemeenteleden. Daarbij dient ze te handelen overeenkomstig de kerkorde.

Met uitzondering van de predikant worden kerkenraadsleden direct gekozen door de belijdende leden van de gemeente voor een periode van vier jaar. Die kan met maximaal twee termijnen worden verlengd.

Het scribaat van de kerkenraad is in handen van diaken G.J. de Greef. Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild naar [email protected].